Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”

Phê duyệt tại Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”. Nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát

Phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ Việt Nam; tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Mục tiêu cụ thể

– Hằng năm, tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

– Đến năm 2030, sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế – xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

– Đến năm 2030, tối thiểu 80% cán bộ Đoàn các cấp, trong đó 100% cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

– Hằng năm, 100% các tỉnh, thành Đoàn theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu tài năng trẻ của địa phương và thực hiện kết nối, phát huy hiệu quả tài năng trẻ.

– Đến năm 2025, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước; đến năm 2030, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của 30.000 tài năng trẻ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Quốc gia.

– Đến năm 2025, xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia.                                          

3. Đối tượng và phạm vi áp dụng

a) Đối tượng áp dụng

Là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 35 tuổi (tính đến năm được phát hiện, tôn vinh) ở trong và ngoài nước đạt giải thưởng uy tín cấp quốc gia, quốc tế.

b) Phạm vi áp dụng

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc đến năm 2030.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc cho các tài năng trẻ.

– Xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm truyền thông tuyên truyền về tấm gương tài năng trẻ và các hoạt động tài năng trẻ; xây dựng, biên tập các ấn phẩm truyền thông số, phát hành các tài liệu sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, chi đội…

– Mở các chuyên mục, chuyên đề, diễn đàn về tài năng trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu những cá nhân, tổ chức tiêu biểu, các mô hình hiệu quả trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo về tài năng trẻ để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

2. Phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ

– Tổ chức các sân chơi học thuật, năng khiếu, tài năng trên từng lĩnh vực để thanh niên có môi trường bộc lộ tài năng.

– Tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, hội thi phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực. Chú trọng phát hiện tài năng trẻ là: lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, vận động viên, văn nghệ sĩ, nghệ nhân truyền thống, lực lượng vũ trang, người dân tộc thiểu số và tài năng trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong việc triển khai, tổ chức các giải thưởng, cuộc thi năng khiếu, tài năng.

– Khuyến khích tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức, địa phương để phát hiện, ươm mầm và phát triển tài năng trong thanh thiếu nhi.

– Tổ chức các lớp năng khiếu, hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của hệ thống cung, nhà văn hóa thanh thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các cấp, các trường năng khiếu; liên kết, kết nối với các thiết chế văn hóa cơ sở, cơ sở giáo dục, trung tâm thông tin – thư viện nhằm phát hiện, ươm mầm và bồi dưỡng thanh thiếu nhi có năng khiếu phát triển tài năng.

3. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ

– Tổ chức các hoạt động bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến cho các tài năng trẻ thông qua việc tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm quan các địa danh văn hóa, lịch sử của địa phương, đất nước; tham gia hoạt động hướng về biên giới, hải đảo; gặp gỡ, giao lưu với nhân chứng lịch sử,…

– Trung ương Đoàn lựa chọn các tấm gương tài năng trẻ tiêu biểu trong và ngoài nước, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đoàn đại biểu tài năng trẻ Việt Nam thăm Quần đảo Trường Sa và các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

– Tổ chức các hoạt động tập huấn, hội trại, hội thảo, diễn đàn giữa các nhà khoa học đầu ngành uy tín trong và ngoài nước với các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên giỏi, tài năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm, thông tin các kết quả nghiên cứu, gợi mở các ý tưởng và liên kết, hợp tác nghiên cứu; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh của quốc gia. Hỗ trợ kết nối thương mại hóa các sản phẩm, công nghệ mới do thanh niên nghiên cứu, phát triển.

– Tổ chức hỗ trợ cho tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tài năng trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo được học tập, nghiên cứu và phát triển tài năng.

– Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ tham mưu, thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

– Nghiên cứu đề xuất để hoàn thiện các chính sách đối với tài năng trẻ. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại chuyên sâu liên quan tới chính sách về tài năng trẻ.

4. Tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ

– Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia; cập nhật, khai thác, chia sẻ cơ sở dữ liệu về tài năng trẻ Việt Nam nhằm kết nối với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát huy tài năng trẻ.

– Triển khai đa dạng các hình thức tập hợp tài năng trẻ như câu lạc bộ, diễn đàn theo lĩnh vực chuyên môn, địa bàn nhằm kết nối, phát huy các tài năng trẻ của cơ quan, địa phương, đơn vị.

– Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu quốc tế giữa các tài năng trẻ trong và ngoài nước; thu hút, tạo điều kiện cho các tài năng trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài tham gia vào các loại hình kết nối, tập hợp tài năng trẻ do Trung ương Đoàn, các bộ ngành, địa phương tổ chức. Hàng năm tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, các hoạt động gặp gỡ các tài năng trẻ.

– Vận động, khuyến khích các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học tham gia các diễn đàn, khóa bồi dưỡng để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế cho học sinh, sinh viên, các nhà khoa học trẻ.

– Vận động, khuyến khích các tài năng trẻ tham gia các hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đảm nhận, hướng dẫn thực hiện các mô hình sản xuất, các công trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội.

– Vận động, khuyến khích các tài năng trẻ tham gia các hoạt động truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi Việt Nam gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

– Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương với thanh niên trong đó có đối tượng tài năng trẻ nhằm trao đổi thông tin cũng như tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của tài năng trẻ trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên sâu để các tài năng trẻ trên các lĩnh vực, nhà khoa học trẻ phát huy trí tuệ và thể hiện trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề lớn của địa phương, của ngành, của đất nước.

– Tạo điều kiện, hỗ trợ các tài năng trẻ chủ trì đảm nhận thực hiện các công trình, các đề tài, dự án phát triển của ngành, địa phương, đất nước.

– Định kỳ 5 năm tổ chức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ giai đoạn vừa qua và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tới; tuyên dương các tài năng trẻ, các địa phương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ; tổ chức các diễn đàn thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển địa phương và đất nước.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép thông qua các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng theo quy định của pháp luật.

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Đề án, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo từng giai đoạn và hằng năm; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án ở địa phương, đơn vị.

c) Tổ chức đánh giá, sơ kết Đề án vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Đề án bảo đảm phù hợp thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Bộ Nội vụ

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án, tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2025, tổng kết và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

3. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ; phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, địa phương có liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

b) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo kế hoạch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: https://chinhphu.vn/chinh-phu