Dự án đầu tư trại nuôi heo nái sinh sản công nghệ cao

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Trong  những năm gần  đây nền kinh tế- xã hội của nước ta đã phát triển một cách mạnh mẽ. Các nghành công nghiệp, dịch vụ và công nghệ phát triển đa dạng.  Tuy nhiên đối với Việt Nam, nông nghiệp vẫn là ngành  kinh tế quan trọng trong đó chăn nuôi đóng vai trò quan trọng thiết yếu.

Vấn đề đầu tư và tiếp cận các công nghệ, k thuật tiên tiến trong trồng trọt và chăn nuôi từng bước nâng cao năng suất .Sản xuất nông nghiệp luôn được các cấp lãnh đạo và cơ quan nhà nước quan tâm. Đồng thời, với nhiều chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước trong các nghành sản xuất nông nghiệp đã tạo điều kiện cho ngành kinh tế này phát triển và từng bước đi vào hiện đại.

Các sản phẩm nuôi của Việt Nam chủ yếu vẫn để tiêu thụ ở thị trương nội địa. Với thị trường xuất khẩu, chúng ta thường hay không thành công là do chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm  không đảm bảo tiêu chuẩn  quốc tế.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Hiện nay các cơ sở chăn nuôi theo kỷ thuật tiên tiến hiện đại vẫn còn ít. Qui mô của các cơ sở vẫn còn nhỏ hẹp, chưa thể cung cấp ra thị trường cùng một lúc một lượng sản phẩm lớn.

Nhu cầu về nông sản thực phẩm cụ thể là heo thịt của thị trường là rất cao ,nhất là heo được chăn nuôi từ qui trình kỷ thuật hiện đại, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm .Bên cạnh thị trường trong nước còn rộng lớn thì thị trường xuất khẩu còn bỏ ngõ.

Được sự hổ trợ về kỹ thuật và hợp tác chăn nuôi của tập đoàn C.P một tập đoàn hiện  đang rất thành công trên thế giới với các sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp và chăn nuôi.

Với những điều kiện trên, việc đầu tư xây dựng dự án trang trại heo giống là cần thiết. Đơn vị tư vấp lập dự án Á Châu tiến hành nghiên cứu và lập dự án đầu tư với những nội dung như sau:

III. Mục tiêu đầu tư.

Sản phẩm heo giống: Mỗi tháng xuất giao cho Công ty CP Group 2.300 con heo con từ 14-21 ngày tuổi (27.600 con/năm).

II. Tổng mức đầu tư của dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án: 17.854.093.877 đồng. Trong đó:

 • Vốn xây dựng : 9.921.331.390 đồng.
 • Chi phí thiết bị : 5.735.174.670 đồng.
 • Chi phí quản lý DA : 272.274.096 đồng.
 • Chi phí tư vấn : 450.314.206  đồng.
 • Chi phí khác : 80.787.571 đồng.
 • Dự phòng phí : 1.394.211.944 đồng.

III. Nguồn vốn đầu tư.

 • Vốn tự có :   2.197.587.817 đồng.
 • Vốn vay :  15.656.506.060 đồng.
 • Lãi suất vay: 12%/năm.
 • Lãi vay trả mỗi năm 1 lần.
 • Gốc trả cuối năm.

III. Các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế.

1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

Theo phân tích khả năng trả nợ của phụ lục tính toán cho thấy, khả năng trả được nợ là cao trung bình là 140% trả được nợ.

2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án đến năm thứ 4 đã thu hồi được vốn và có dư.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 3 năm 7 tháng kể từ ngày hoạt động.

3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 1,42 cho ta thấy dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 21,47%).

Thời gian hoàn vốn của dự án là 4 năm 8 tháng.

4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 21,47%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 5,2 tỷ đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả.

5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 52,69% > 21,47% như vậy chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

V. Hiệu quả về mặt xã hội của dự án.

 • Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.
 • Tạo nguồn thu ngân sách địa phương thông qua các nguồn thuế.
 • Về mặt xã hội, dự án góp phần thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong vùng.

_____________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7. Hotline: 0908 551 477