Mẫu lập dự án vay vốn ngân hàng – Công ty Lập dự án Á Châu

Chương I

NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

I. Giới thiệu về chủ đầu tư.

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.

III. Sự cần thiết xây dựng dự án.

IV. Các căn cứ pháp lý.

V. Mục tiêu dự án.

  • Mục tiêu chung.
  • Mục tiêu cụ thể.

Chương II

ĐỊA ĐIỂM, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án.

II. Phân tích đánh giá thị trường tác động đến dự án.

III. Quy mô đầu tư của dự án.

IV. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án.

V. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án.

Chương III

PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình.

II. Phương án kỹ thuật áp dụng trong dự án.

Chương IV

CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. Phương án giải phóng mặt bằng.

II. Các phương án xây dựng công trình.

III. Phương án tổ chức thực hiện.

IV. Các giải pháp thực hiện dự án.

V. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.

Chương V

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

I. Đánh giá tác động môi trường.

II. Tác động của dự án tới môi trường.

III. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.

IV. Phòng chống cháy nổ.

Chương V

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

I. Tổng vốn đầu tư của dự án.

II. Nhu cầu thu xếp vốn và nguồn vốn của dự án.

III. Hiệu quả về mặt kinh tế của dự án.

III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án.

III.2. Phương án vay.

III.3. Các thông số tài chính của dự án.

  • Kế hoạch hoàn trả vốn vay.
  • Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.
  • Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.
  • Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).
  • Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

IV. Hiệu quả về mặt xã hội.

Chương VII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận.

II. Đề xuất và kiến nghị.

_________________________________________________________

Công ty Cổ phần Lập dự án Á Châu (ACC) nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477