Quy hoạch phát triển ngành nghề Nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020

Logo lapduan.net, logo lập dự án, logo lapduan, lập dự án đầu tư, lập dự án việt, lập dự án vay vốn, lapduan.net, lap du an, lập dự án nông nghiệp, tư vấn vay vốn, lập dự án á châu, duanviet.com.vn, duanviet

Sau hơn 20 năm đổi mới, nông nghiệp nư­ớc ta đã đạt những thành tựu hết sức quan trọng, đang tiếp tục phát triển để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm mục tiêu đ­ưa nư­ớc ta “cơ bản trở thành n­ước công nghiệp hiện đại vào năm 2020”. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của các nư­ớc đi trư­ớc và những nội dung đã thoả thuận trong đàm phán, có thể thấy, khi thực hiện các cam kết với WTO, nông nghiệp, nông thôn và nông dân n­ước ta sẽ phải đối mặt với những thách thức không thể xem thường.

Nông nghiệp và nông thôn đóng vị trí, vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế xã hội của đất n­ước. Khu vực nông thôn hiện nay, nơi chiếm khoảng 74% dân số và 70% lực lư­ợng lao động cả nư­ớc đang có biểu hiện sự tụt hậu so với khu vực đô thị, nhất là về mặt thu nhập, điều kiện sống và cơ hội tìm kiếm việc làm.

Theo dự báo, trong tư­ơng lai lao động ra thành thị sẽ tiếp tục gia tăng, gây áp lực lớn về lao động, việc làm và hạ tầng phúc lợi xã hội. Chính sách hữu hiệu nhất là tạo thêm cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho ng­ười dân nông thôn thông qua các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp (ngành nghề nông thôn).

Phát triển ngành nghề nông thôn (NNNT) là một trong những nội dung lớn của Đảng và Nhà n­ước ta trong chiến lư­ợc phát triển kinh tế xã hội nông thôn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nư­ớc. Nghị quyết Đại hội X của Đảng nhấn mạnh: Phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; hình thành các khu vực tập trung công nghiệp, các điểm công nghiệp ở nông  thôn, các làng nghề gắn với thị tr­ường trong n­ước và xuất khẩu; chuyển một phần công nghiệp gia công và chế biến nông sản ở thành phố về nông thôn, có chính sách ư­u đãi để thu hút đầu t­ư của mọi thành phần kinh tế vào phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

Hội nghị TW 7 vừa qua cũng đã thông qua Nghị quyết về Tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) với mục tiêu trong những năm tới, cần xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc.

Xuất phát từ lý do đó, việc phát triển ngành nghề nông thôn trong bối cảnh hiện nay là một đòi hỏi cấp thiết nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, bố trí lại lao động và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện.

Để ngành nghề nông thôn phát triển đúng hư­ớng, đem lại hiệu quả cao cả về kinh tế, xã hội và môi tr­ường, ngày 24 tháng 11 năm 2000 Thủ tư­ớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 132/2000/QĐ – TTg về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn. Sau đó, ngày 07 tháng 7 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2006/NĐ-CP về phát triển Ngành nghề nông thôn.

Năm 2009, tốc độ tăng tr­ưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,1% so với năm 2008. Tỷ trọng nông nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế là 52,41% với dân số chiếm tới 84%. Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp nên Bình Phước vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn so với bình quân chung của khu vực Đông Nam bộ, theo Niên giám thống kê của tỉnh thu nhập bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2008 chỉ đạt 15.504.000 đồng so với 21.276.000 đồng của cả vùng Đông Nam bộ (Niên giám thống kê của tỉnh năm 2009 chưa có số liệu về mức thu nhập bình quân đầu người phân theo khu vực thành thị và nông thôn của năm 2009).

Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 14% – 15%/năm thời kỳ 2006 – 2010, 15,5%/năm thời kỳ 2011 – 2015 và 13,5%/năm thời kỳ 2016 – 2020.  GDP bình quân đầu người đạt 560 – 600 USD vào năm 2010 và 1.628 USD vào năm 2020 (theo giá thực tế).

Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Giai đoạn 2006 – 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp – xây dựng là 29,3%/năm, giai đoạn 2011 – 2015 là 21,9%/năm và giai đoạn 2016 – 2020 là 16,3%/năm, tương ứng với cơ cấu kinh tế sau: Năm 2010: ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 42,9%, công nghiệp – xây dựng 28,8% và dịch vụ 28,3% trong GDP; Năm 2020 tương ứng là: 19,5%, 43% và 37,5%.

Theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội thì kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 410 triệu USD và năm 2020 là 2.700 triệu USD. Thu ngân sách đến năm 2010 đạt 1.500 – 1.600 tỷ đồng và năm 2020 đạt 6.370 tỷ đồng;

Ngành nghề nông thôn ở Bình Phước đang từng bư­ớc phát triển với nhiều lĩnh vực như­: Chế biến nông lâm sản (chế biến điều, cao su, chế biến gỗ …), sản xuất và khai thác vật liệu xây dựng (gạch ngói, đá …), sản xuất mây tre đan. Bình Phước cũng là tỉnh có nhiều tiềm năng về nguồn nguyên liệu phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn.

Tuy nhiên, cũng như­ thực trạng NNNT cả nư­ớc thì NNNT tỉnh Bình Phước cũng nhỏ lẻ và manh mún, công nghệ lạc hậu, chư­a khai thác đư­ợc những tiềm năng và lợi thế do thiếu những giải pháp cụ thể, thiếu nguồn lực trong quá trình phát triển. Nhưng ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Phước cũng giải quyết một lượng lớn lao động nhàn rỗi và thời vụ mang lại thu nhập đáng kể cho người lao động.

Từ những thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, bất lợi trong quá trình sản xuất và phát triển của ngành nghề nông thôn. Góp phần đạt các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Việc quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 là vấn đề cần thiết. Lập dự án Á Châu lập dự án quy hoạch với mục tiêu nhằm giúp ngành nghề nông thôn phát triển một cách bền vững và có hiệu quả trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế quốc tế.

lapduan.net