Doanh nghiệp, hộ gia đình được giảm tiền thuê đất năm 2023

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2023.

Quyết định 25 áp dụng với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Đồng thời áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp.

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định.

Báo cáo mới đây nhất gửi Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay đến tháng 7-2023 đã giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 3.176 tỉ đồng.

Đã gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất theo các nghị định của Chính phủ 110.919 tỉ đồng. Chi phí cơ hội hỗ trợ thông qua các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất 7.400 tỉ đồng.