Đề án tự chủ của Nhà điều dưỡng theo hình thức xã hội hóa

I. Bối cảnh lập đề án.

Trong thời gian vừa qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản (Nghị quyết, Kết luận, Thông báo) để lãnh đạo việc đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhà nước đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng bằng nhiều văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nói riêng.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã chủ động sử dụng nguồn tài chính nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ công;

Mở rộng hoạt động, phát triển nguồn thu sự nghiệp; tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho viên chức, người lao động.

Đồng thời chủ động xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức và hoạt động; ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động còn được chủ động quyết định số lượng biên chế để thực hiện nhiệm vụ.

II. Sự cần thiết lập đề án.

Hiện nay, ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp công chiếm khoảng 30% tổng ngân sách nhà nước; số lượng viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước gấp 8 lần số lượng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện.

Do đó để thực hiện cải cách chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cần phải đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tái cơ cấu ngân sách nhà nước và chế độ tiền lương.

Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan hiện nay đối với dịch vụ sự nghiệp công, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và giảm chi tài chính nhà nước đối với hoạt động dịch vụ công.

Nhà Điều dưỡng cán bộ đã được Tỉnh quan tâm đầu tư xây mới với quy mô hiện đại và được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, tuy nhiên để có thể đưa vào vận hành, sử dụng một cách kịp thời, hiệu quả trong quá trình khai thác dự án.

II. Nội dung của đề án

1. Mục tiêu chung.

– Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của Nhà điều dưỡng cán bộ tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thay đổi tư duy hoạt động mang tính chuyên nghiệp, nâng cao trim độ chuyên môn các bộ phận phục vụ để có hiệu quả hoạt động, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập với ngoài công lập để toàn xã hội, đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng chất lượng dịch vụ ở mức độ ngày càng cao.

– Tổ chức lại hệ thống theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương, hướng đến tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động.

2. Mục tiêu cụ thể.

  • Trên cơ sở Đề án Hoàn thiện và phát triển hoạt động của Nhà Điều dưỡng cán bộ, xây dựng vị trí việc làm, xây dựng bộ máy, tổ chức và biên chế, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
  • Rà soát, xây dựng các quy định, cơ chế hoạt động trình Tỉnh ủy phê duyệt, làm căn cứ, cơ sở, đảm bảo cho Nhà Điều dưỡng khi xây dựng xong có đủ điều kiện để đưa vào vận hành, sử dụng kịp thời, hiệu quả.
  • Sau khi Đề án Hoàn thiện và phát triển hoạt động của Nhà Điều dưỡng cán bộ được phê duyệt, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy Nhà Điều dưỡng.
  • Triển khai hoạt động của Nhà Điều dưỡng cán bộ theo đúng quy định, cơ chế đã được phê duyệt.

___________________________________________

Công ty Cổ phần Lập dự án Á Châu (ACC) nhận lập dự án đầu tư để Xin chủ trương đầu tư, Vay vốn ngân hàng, Huy động vốn, Xin giao đất sản xuất, Lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế. Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên Nghiệp. Hotline: 0908 551 477